Ambulante begeleiding thuislozen vanuit het onthaal

Doelstelling

Vrienden van het Huizeke stelt zich tot doel om alleenstaande thuisloze mannen en vrouwen integraal te begeleiden in hun woon- en leefsituatie, zodat hun levenskwaliteit verhoogt en zij, eventueel, opnieuw kunnen aansluiten bij de maatschappij.

De nadruk ligt op ‘thuisloos zijn’ (ontankerd). Al onze cliënten hebben een huis (hieronder verstaan we een huurwoning op de privémarkt of een sociale woning, inwonen bij derden, rusthuis, enz...), in de wijk of daarbuiten, maar het ontbreekt hen vaak aan een “thuis”.

Het niet hebben van een “thuis” heeft niet alleen te maken heeft met economische factoren, maar vooral met onderliggende problemen: gebrek aan vermogen om hun leven te structureren, eenzaamheid, gebrek aan zelfvertrouwen, algemeen gebrek aan draagkracht,… Daarnaast liggen een aantal factoren ook buiten de cliënt: gebrek aan tewerkstellingsmogelijkheden voor laaggeschoolden, de complexe Belgische administratie, gebrek aan degelijke, betaalbare huisvesting, … Deze onderliggende problemen komen vooral aan bod gedurende de hele begeleiding.


Methodiek

De kleinschaligheid van onze werking en een zeer lage drempel laten ons toe de bewoners van zeer dichtbij te volgen.

Gezien het belang van het hebben van een “thuis” voor het algemeen welbevinden van een mens, en bijgevolg ook voor zijn weerbaarheid en draagkracht, zijn integratie- en participatiemogelijkheden, zien wij het werken aan het vinden van een thuis als een belangrijke “methodiek” van onze hulpverlening. Wij stimuleren de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze cliënten en ondersteunen en begeleiden hen wanneer zelfstandig wonen wat moeilijker is. Er is aandacht voor alle levensdomeinen. Indien nodig doen we beroep op externe, meer gespecialiseerde diensten.


Onze methodiek is gebaseerd op twee pijlers :

- Individuele begeleiding, waarbij de persoon in kwestie d.m.v. individuele, formele begeleidende gesprekken, opgevolgd en ondersteund wordt bij het zetten van de nodige stappen die zijn of haar situatie kunnen verbeteren. Deze kunnen gaan van zuiver administratieve aard tot meer emotionele, therapeutische hulpverlening.

Zo gaan wij er van uit dat overleven én zich kwalitatief integreren in deze maatschappij nagenoeg onmogelijk is zonder bestaansmiddelen, vandaar dat één van onze doelstellingen in de begeleiding is: mee de zorg opnemen zodat onze cliënten een inkomen kunnen verwerven én/of behouden. Indien later nodig blijkt, zullen wij hen ook helpen bij het beheren van dit inkomen.

We stimuleren onze cliënten eveneens om deel te nemen aan het arbeidsproces. We zijn ervan overtuigd dat tewerkstelling helend werkt op verschillende domeinen van welbevinden : een hoger inkomen, sociale contacten, iets betekenen in de maatschappij, …

De begeleidingsgesprekken worden aangevuld met informele contacten tijdens het onthaal in het buurthuis, die zeer belangrijk zijn omdat ze kunnen bijdragen tot het vlugger tot stand brengen van een vertrouwensrelatie tussen begeleider en bewoner. Tevens gaan ze isolement tegen.

- Groepswerking, die zich uit in de activiteiten in het buurthuis. Het herstel van sociale contacten is één van onze hoofdbekommernissen. Het motiveert mensen om iets aan hun situatie te doen, en tegelijk verhindert een goed sociaal netwerk dat mensen opnieuw zo diep vallen als voorheen. Wie zich omringd weet door bezorgde mensen kan meer aan dan wie het gevoel heeft alleen te moeten vechten.

Het buurthuis van Vrienden van het Huizeke speelt hierin dus een belangrijke rol. Tijdens de vele activiteiten kunnen nieuwe contacten gelegd worden, met buurtbewoners, met vrijwilligers, en zo ook met het hele netwerk van vrienden en kennissen die elke bezoeker van het Huizeke met zich meedraagt. De toeleiding van de mensen die wij begeleiden naar het buurthuis zien wij ook als een vorm van preventie: door het versterken van sociale netwerken en het heel bereikbaar zijn als hulpverlener voorkomen wij vaak dat mensen, wanneer ze problemen ervaren, (opnieuw) in de thuisloosheid of dakloosheid terecht komen.

Naast ons buurthuis is De Marollen rjjk aan organisaties en verenigingen, en onze werking heeft een wijkgebonden historiek, die de deelname van onze cliënten aan wijkgebonden activiteiten bevordert.

Ambulante begeleidingen kunnen in principe onbeperkt zijn in tijd. Bij een deel van onze cliënten zal het aantal hulpverleningscontacten na verloop van tijd afnemen, toch kunnen ze altijd bij ons terecht. Wij zijn van mening dat er gewoon kunnen ‘zijn’ voor de mensen op zijn minst even waardevol is.