De 6 criteria

Criterium 1: Blijven zoeken naar armen: de nodige instrumenten inzetten om armen te blijven zoeken

Een vereniging moet actief blijven zoeken om mensen in armoede te bereiken en nieuwe leden te werven. Er wordt enerzijds verwacht dat een vereniging inspanningen doet om nieuwe mensen te bereiken met hun verenigingsaanbod. Anderzijds wordt er gevraagd om jaarlijks een schatting te maken van het aantal ‘nieuwe’ mensen in armoede die bereikt werden en hoe frequent die nieuwe personen deelnamen aan het activiteitenaanbod van de vereniging. Indien er geen nieuwe personen bereikt werden, is het belangrijk dat de vereniging kan aantonen dat er wel degelijk inspanningen zijn geleverd om nieuwe personen aan te trekken.

Criterium 2: Armen verenigen: samenkomsten en ontmoetingen van armen en niet-armen organiseren

Een taak van de vereniging is om armen en niet-armen te verenigen door het organiseren van ontmoetingen en activiteiten. Jaarlijks wordt er verwacht dat de vereniging minstens 15 mensen in armoede samenbrengt in een dialoogproces.

Criterium 3: Armen het woord geven: de geëigende methodieken hanteren om het proces van armen het woord geven te ondersteunen

Armen het woord geven betekent dat de vereniging de voorwaarden moeten scheppen opdat armen het woord kunnen nemen. Het woord geven en nemen moet niet alleen letterlijk worden genomen. Mensen kunnen ook aan bod komen door te tonen wat ze kunnen, door een taak op te nemen en daarvoor erkenning te krijgen. Daarnaast moeten mensen in armoede in een vereniging de kans krijgen deel te nemen aan de beheersorganen.

Criterium 4: Werken aan de maatschappelijke emancipatie van armen: informatie en vorming aanbieden

Emancipatie van mensen is pas mogelijk als mensen een volwaardige plaats krijgen, verantwoordelijkheid mogen opnemen en mee kunnen bepalen wat er rond hen gebeurt. Daarom wordt er verwacht dat de vereniging informatie en vorming aanbiedt. Aan de ene kant moet de vereniging aan mensen in armoede hun rechten leren kennen en hen helpen ook iets te doen met die rechten. Er wordt verwacht dat de vereniging jaarlijks minstens 3 infosessies of vormingen over maatschappelijke thema’s organiseert voor mensen in armoede.

Aan de andere kant is het nodig dat er in de hele samenleving kansen worden geboden, zodat mensen ook buiten de vereniging hun rechten kunnen uitoefenen. Naast het streven naar gelijke rechten, kunnen de verenigingen initiatieven ondernemen om de mentaliteit en het denken over armoede te veranderen. Er wordt verwacht dat de vereniging jaarlijks minstens 3 infosessies of vormingen over armoede organiseert voor externen met betrokkenheid van mensen in armoede.

Criterium 5: Werken aan de verandering van maatschappelijke structuren: thematisch werken aan maatschappelijke structuren

Er wordt verwacht dat de vereniging in groep gaat werken rond zaken die mensen in armoede uitsluiten en nagaat in welke mate het beleid daarin een rol speelt. Men gaat de knelpunten binnen de ‘maatschappelijke structuren’ blootleggen en voorstellen doen die tot verbetering van de situatie leiden. Men gaat met andere woorden aanduiden waar en hoe het beter kan. Men spreekt er niet enkel over in de vereniging, maar zorgt er ook voor dat de resultaten van de gesprekken aan de verantwoordelijken van de samenleving worden overgebracht, of dat deze laatsten deelnemen aan de gesprekken.”

Er wordt verwacht dat de vereniging jaarlijks zelf minstens 1 beleidsdossier opstelt. Een beleidsdossier wordt ruim geïnterpreteerd, maar moet maatschappelijk relevant zijn. Er wordt verwacht dat het proces waarin het is ontstaan wordt beschreven. Een beleidsdossier wordt opgesteld door de toepassing van de 6 criteria.

Criterium 6: De dialoog met de samenleving en het beleid realiseren: dialoogwerkgroepen opzetten om participatie aan het beleid mogelijk te maken

Door een dialoog aan te gaan met diensten, instellingen, overheden en met de hele samenleving, proberen de verenigingen ervoor te zorgen dat iedereen meer opkomt voor het respect en de gelijkwaardigheid van mensen in armoede.