Vrienden van het Huizeke vzw

NIEUWS

Vossenplein, 231000 Brussel

Tel. : 02/511.15.77

E-mail : info@vrienden-huizeke.be

Je vindt ons ook op Facebook

De dagelijkse werking van onze vereniging, wekelijkse activiteiten en hulpverlening zouden wij niet kunnen realiseren zonder uw giften: (fiscaal attest vanaf € 40!) op rekeningnummer (nieuw rekeningnummer !) BE86 8939 4407 0450 van het Netwerk tegen Armoede. Vermeld DUIDELIJK : "Projectnummer 306 - Vrienden van het Huizeke"

Je kan het Huizeke ook terugvinden op goededoelen.be


* Ons Schepencollege

Dit zijn ze dan, de enthousiaste vrouwen en mannen die deel uitmaken van ons Schepencollege. Zij komen maandelijks op de laatste woensdag samen om het reilen en zeilen binnen 't Huizeke te bespreken.

* Jaarverslag 2017

Het jaarverslag van 2017 is te downloaden onder de rubriek 'Tijdschrift 't Huizeke', binnenkort vind je er ook het jaarverslag van 2018 terug.

* Kandidaten gezocht voor de Algemene Vergadering

Wij zijn op zoek naar mensen die zich kandidaat willen stellen als lid van onze Algemene Vergadering. De AV is bevoegd voor de wijziging van de statuten, het benoemen en afzetten van bestuurders, het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het uitsluiten van een lid, de bekrachtiging van het huishoudelijk reglement, desgevallend de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. De AV komt gewoonlijk twee keer per jaar samen, in het voorjaar voor de statutaire AV en in het najaar voor een gewone AV.

Aan kandidaat-leden wordt gevraagd om eerst gedurende een zestal maanden voeling te krijgen met onze werking, de doelgroep, de wijk, enz... Dit kan door hier vrijwilligerswerk te doen. Dit geldt uiteraard niet voor kandidaten die vertrouwd zijn met de sector en het doelpubliek.

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door te mailen naar info@vrienden-huizeke.be

* Privacywetgeving

Sinds 25 mei is de nieuwe Europese wetgeving van kracht in verband met de gegevensverwerking en privacy. Hoe wij bij Vrienden van het Huizeke hiermee omgaan, is terug te vinden onder 'privacyverklaring'.

* Sociaalwerkconferentie

Op 24 mei vond de sociaalwerkconferentie plaats in Brussel, een initiatief van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid. Een niet te missen event voor sociaal werkers, studenten sociaal werk en iedereen die bij het sociaal werk betrokken is.

Het doel van de sociaalwerkconferentie was te komen tot een toekomstvisie voor sociaal werk. De mensenrechtenbenadering vormde daarbij het uitgangspunt.

Samen met 1.000 sociaal werkers werd nagedacht over de krachtlijnen van sterk sociaal werk en de uitdagingen waar het sociaal werk vandaag voor staat: superdiversiteit, marktwerking, de strijd tegen onderbescherming, informatiedeling en vermaatschappelijking.

Op het programma stonden lezingen, debatten en workshops. Het eindrapport kan je ook via deze links downloaden.

Schoolpoortwerkster Ann Milis vertegenwoordigde als ervaringsdeskundige en co-voorzitter het Netwerk tegen Armoede in het panel.

* Minister Homans steunt schoolpoortwerking

Vlaams Minister van armoedebestrijding Homans keurde ons project goed waarbij de schoolpoortwerkers nog twee jaar aan de schoolpoort kunnen staan. Zij moeten bijkomende aandacht geven aan die gezinnen waar een lage werkintensiteit is. Deze worden toegeleid naar vzw Hobo, waar ze een laagdrempelig werk-en opleidingstraject kunnen volgen. (Meer info : Schoolpoortwerking)

* Voorstelling resultaten Schoolpoortwerking en kortfilm "Dat de stemmen gehoord worden"

Op dinsdag 19/9/2017 werden in het Huizeke de resultaten van de schoolpoortwerking (thesis Sara Mariën) én de kortfilm "Dat de stemmen gehoord worden" (samenwerking Olivia Demonie en Sara Marië - film van de hand van Joeri Verbesselt) aan het publiek voorgesteld.

De resultaten van het onderzoek kunt u hier nalezen. In het kader van een bezoek aan Vrienden van het Huizeke kunt u ter plaatse de film bekijken.

* Reactie op wanpraktijken binnen Samusocial

De voorbije dagen verschenen in enkele Vlaamse kranten verontrustende artikels over wanpraktijken binnen de Samusocial (o.a. HLN, BRUZZ, Het Nieuwsblad). Onze Raad van Bestuur heeft gevraagd onderstaande reactie te publiceren. Jullie giften aan Vrienden van het Huizeke worden wél besteed aan de mensen voor wie ze bedoeld zijn...

Ongetwijfeld hebben jullie via de pers vernomen dat bestuurders van “Samusocial” zitpennigen opstrijken die 1/3 van het budget van de giften bedragen.

De bestuurders van “vzw Vrienden van het Huizeke” vinden deze praktijk ontoelaatbaar.

Wij benadrukken dat het bestuur van Vrienden van het Huizeke, zoals zoveel anderen die actief zijn in onze vereniging, zich belangeloos en op zuiver vrijwillige basis inzet.

Daarom wensen wij ons expliciet te distantiëren van zulke praktijken die helaas weer eens schering en inslag blijken te zijn ook bij mensen met een politiek mandaat.

Namens de Raad van Bestuur

Michel De Brabander, voorzitter VZW Vrienden van het Huizeke

* Ann Milis wordt co-voorzitter van het Netwerk tegen Armoede

Op hun startdag van 26/1 werd onze eigenste Ann Milis voorgesteld als nieuwe co-voorzitter van het Netwerk tegen Armoede, samen met Marc Jans. Ann en Marc zullen hun voorzitterschap in tandem opnemen om het belang van de kennis en ervaring van mensen in armoede nog meer in de verf te kunnen zetten. Wij wensen hen alvast veel succes ! Bekijk hier het gesprek met Ann Milis en Marc Jans.

* Huizeke laureaat projectoproep Kinderarmoedefonds

Een tandem van een ervaringsdeskundige in armoede en een maatschappelijk werker zijn aanwezig aan de schoolpoort van Sint-Joris om de drempel tussen ouders met kinderen in armoede en de eerstelijnshulpverlenging zo klein mogelijk te maken. Zo worden kinderen met migratieachtergrond vaak ingezet om te tolken voor hun ouders en hen te begeleiden naar de hulpverlening. Dit project ontlast deze kinderen van hun opdracht. Dankzij de financiële steun van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting, kunnen wij voor de komende twee jaar een halftijdse schoolpoortwerker betalen die het project mee verder zal helpen ontwikkelen.

* Koningin Mathilde bezocht het Huizeke in maart 2014

Bekijk ook de speciale uitzending van Koppen (van 3/12/2014) over 'Ik, Filip', met o.a. het bezoek van Koningin Mathilde aan het Huizeke.