Samenwerking met CAW Brussel

In de lokalen van vzw Vrienden van het Huizeke bevinden zich ook de burelen van Kris, Andy en Bert, die werken voor CAW Brussel en zorgen voor onthaal en begeleiding van thuisloze mannen. Hiertoe stelt vzw Vrienden van het Huizeke 2 huizen ter beschikking: De Sleutel en Den 12.

Vrienden van het Huizeke werd in het nieuwe organogram ondergebracht in de cluster 'Ambulante Woonbegeleiding en Thuislozenzorg'.

Deze cluster verenigt de teams die dak- en thuisloze mensen, gezinnen en alleenstaanden, integraal begeleiden in het wonen en/of het zoeken naar een dak boven het hoofd. Naast VVHH zitten in deze cluster ook Puerto, De Schutting en Dagcentrum HOBO.

Concreet wil dit zeggen dat wij woonbegeleiding aanbieden aan mensen (bij voorkeur alleenstaande mannen) die al een woonst hebben, zij het in één van de huizen van de vzw Vrienden van het Huizeke (Den 12/De Sleutel), zij het een eigen woonst op de private of sociale huurmarkt.

CAW Brussel heeft zoals elk CAW als taak het organiseren van een verantwoorde hulp- en dienstverlening, die gericht is op het detecteren, voorkomen, verminderen en signaleren van alle factoren die de welzijnskansen van personen, gezinnen of bevolkingsgroepen van gezinnen bedreigen of verminderen.

De hulp- en dienstverlening van een CAW kan grosso modo in drie groepen verdeeld worden, waarmee meteen de drie kerntaken van een CAW omschreven zijn:

1) Onthaal, Info en Advies

Zorgen voor een laagdrempelig algemeen onthaal met professionele informatie- en adviesverlening voor iedereen, met om het even welke welzijnsvraag.

Opvang verzorgen van mensen die in een materiële, sociale of psychosociale noodsituatie verkeren en hulp bieden aan mensen die het risico lopen in zo’n noodsituatie terecht te komen ; indien nodig onmiddellijk residentiële opvang voorzien of zoeken.

Informatie verstrekken, kennis en vaardigheden bijbrengen aan mensen zodat ze gebruik kunnen maken van de maatschappelijke voorzieningen om zich zelfstandig te kunnen handhaven in de samenleving, signaleren van maatschappelijke tekorten op dit vlak.

2) Begeleiding

We bieden mensen met problemen op het vlak van persoonlijkheidsontplooiing, maatschappelijk functioneren, relatiebekwaamheid, huwelijks- en gezinsleven, psychische of fysieke beperkingen begeleiding met gepaste werkvormen en methodieken. CAW hulpverleners ondersteunen in de eerste plaats de mogelijkheden die de mensen zelf hebben (de empowerment gedachte).

Zorgen voor een passende nazorg van de begeleide personen.

De maatschappelijke integratie en participatie bevorderen van mensen en groepen die in een sociale achterstandssituatie (dreigen te) verkeren. Mensen sterker maken om zelf hun basisrechten te realiseren. Zo nodig verwijzen naar meer gespecialiseerde instellingen of personen (verwijzingsfunctie).

3) Algemene Preventie en Beleidssignalering

Het CAW wil niet alleen problemen van mensen helpen oplossen, maar ook proberen te voorkomen. Daarom probeert elke begeleiding mensen te versterken, vaardigheden bij te brengen, zodat het probleem niet opnieuw opduikt en/of zij geen beroep (meer) moeten doen op zwaardere, duurdere vormen van hulp. Dat noemen we individuele preventie.

Het CAW doet ook aan algemene preventie, gericht op groepen. Bijvoorbeeld factoren die schadelijk zijn voor het welzijn van mensen signaleren aan instanties en de overheid, en acties op touw zetten die deze factoren structureel verminderen of uitschakelen.