Uw gift - Ons engagement

Sinds het ontstaan van vzw Vrienden van het Huizeke hanteren wij een heel strikte code in het omgaan met uw giften. Wij zetten alles voor u nog eens op een rijtje:


Uw gift

  • Wanneer u stort en een fiscaal attest wenst, verloopt dit via het Netwerk Tegen Armoede (NTA). De projectcode die u vermeldt geeft aan dat de gift voor onze werking is bedoeld. Wij ontvangen maandelijks een overzicht van de giften via het NTA en het NTA stort deze giften door op eenvoudig verzoek van Vrienden van het Huizeke. De gift wordt gebruikt voor onze algemene werking, of voor een bijzonder project van deze werking, zoals een huurkorting binnen de samenwerking met Damiaanactie, de verbouwingen van één van onze onthaalhuizen… steeds in het belang van onze cliënten. Het NTA houdt 2.5% in op de giften voor de administratieve kost (verwerking, opmaken en verzenden fiscale attesten).


  • Wanneer u stort op onze rekening, zonder fiscaal attest, wordt uw gift eveneens gebruikt voor bovenstaande doelen. Er wordt niets ingehouden.Onze besteding

  • Alle giften worden besteed in het belang van de cliënten: aankopen voor het onthaal, voor activiteiten, tussenkomsten in huur van cliënten onder de vorm van huurkortingen, aankoop werkingsmateriaal en uiteraard ook loon-en werkingskosten mbt het personeel en investeringskosten in gebouwen waarvan wij eigenaar zijn en die volledig ter beschikking staan van onze werking (opvang daklozen , ontmoetingsruimten en burelen).


  • Er wordt nooit een vergoeding uitgekeerd aan de bestuurders, onder welke vorm ook.


  • Er is een duidelijke procedure betreffende aankopen en betalingen, die maakt dat er telkens minstens twee mensen bij betrokken zijn (teamlid-coördinator; coördinator-lid van het bestuur; twee bestuursleden).Onze transparantie

  • Wij leggen verantwoording af over de werking en de besteding van de middelen op een jaarlijkse algemene vergadering. Iedereen mag lid worden van deze vergadering . De toelichting gebeurt in eenvoudige, begrijpelijke taal zodat ook cliënten, die eveneens lid mogen worden van deze algemene vergadering, begrijpen wat we doen en vragen kunnen stellen.


  • De analytische boekhouding wordt gevoerd door een erkende (gepensioneerde) accountant en nagekeken door een bedrijfsrevisor.


  • Ontvangen subsidiebedragen worden jaarlijks verantwoord aan de uitkerende overheid.


  • In onze eigen boekhouding is duidelijk zichtbaar welke inkomsten en uitgaven toegeschreven worden aan de algemene werking en welke aan de specifieke activiteiten.


  • De jaarrekeningen worden, na goedkeuring door de algemene vergadering, jaarlijks neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel zoals de wet het voorschrijft.