Onze werking

Onze werking focust op 4 grote pijlers. De opdeling is eerder kunstmatig en ten behoeve van de subsidiërende overheden, want in werkelijkheid is alles met alles verbonden: we betrachten dat ouders die we bereiken met de schoolpoortwerking een netwerk vinden via het buurthuis, dat verbonden is met de wijk.

Ook voor de daklozen die we begeleiden kan dit buurthuis een netwerk zijn, of een referentiepunt in de chaos van hun leven, zelfs als ze niet langer meer bij ons wonen. De rode draad doorheen alles is dat we werken aan armoedebestrijding met aandacht voor de 6 criteria die we als Vereniging waar armen het woord nemen hoog in het vaandel dragen.

Buurtgerichte wijkwerking - Buurthuis - Onthaal


De oudste pijler is het buurthuis, met zijn buurtgerichte wijkwerking.

Doorheen de onthaalnamiddagen, het ontbijt op vrijdagochtend, samen feest vieren, uitstappen,….bieden we kansen aan al wie wil deelnemen om zich te verbinden met anderen, in meer of mindere mate. Dit blijkt een heel laagdrempelig en efficiënt wapen te zijn tegen de toenemende vereenzaming in een grootstad.

Check onze agenda

Naast leuke, ontspannende activiteiten, bieden we ook de kans om “levenslang te leren”. Deze opdracht wint aanbelang in onze samenleving, maar is voor veel van onze bezoekers een hele uitdaging om tal van redenen. Door het aanbieden van heel laagdrempelige en aangepaste vormingen, willen we hen een opstapje geven naar het reguliere aanbod.

Ligo Brussel komt wekelijks Nederlandse les geven, maandelijks komt een tandartsassistente toelichting geven over tandhygiëne en er zijn occasionele vormingen naargelang de noden en vragen die we beluisteren bij de bezoekers van het onthaal.

We zijn in het buurthuis ook overtuigd van het belang van cultuur, als middel van expressie, als betekenisgever, als ontspanning. Kunst Onder Dak geeft een forum aan kunstenaars die in precaire omstandigheden leven: ze mogen bij ons exposeren en vertellen over hun werken.Tijdens onze daguitstappen is er ook steevast een bezoek aan een museum of tentoonstelling en we dragen culturele initiatieven van partners die oog hebben voor onze doelgroep graag uit.

Last but not least vinden we in het buurthuis de meeste vrijwilligers terug. Zij zorgen ervoor dat de onthaalnamiddagen kunnen doorgaan, elke werkdag van 14-17u. Ze verzorgen op vrijdag het ontbijt. Ze nemen deel aan het Schepencollege, dat is een groep vrijwilligers die maandelijks samenkomt rond de dagelijkse werking van het buurthuis en adviezen formuleert voor het Bestuur.

Vereniging waar armen het woord nemen

Vrienden van het Huizeke is ook een erkende Vereniging waar armen het woord nemen en als dusdanig lid van het Brussels Platform Armoede(BPA).

Reeds van bij het ontstaan, en lang voor er sprake was van de zes criteria waaraan een Vereniging waar armen het woord nemen (VWAWN) moet voldoen, was onze hele werking doordrongen van het empowerend en emancipatorisch werken met mensen die leven in armoede. Niet vóór hen, maar mét hen.

We werken outreachend, gaan naar mensen die het moeilijk hebben toe, we organiseren dialooggroepen, we geven mensen die in heel precaire omstandigheden leven inspraak via deelname aan de algemene vergadering of het schepencollege, ze nemen verantwoordelijkheid op als vrijwilliger,…

Door zo hecht samen te werken met mensen in armoede, kunnen we ook heel gerichte beleidsadviezen geven in werkgroepen, of rechtstreeks in dialoog met kabinetsmedewerkers.

De expertise die we opbouwen, delen we in vormingen en getuigenissen.

Schoolpoortwerking / Brugfiguren

Onze Schoolpoortwerking/Brugfiguren is intussen uitgegroeid tot een heel belangrijke pijler binnen onze werking.

Ontstaan als een project binnen de realisatie van de 6 criteria waar Verenigingen waar armen het woord nemen aan moeten beantwoorden, is de schoolpoortwerking uitgegroeid tot een beproefde methodiek van outreachend werken.

Een tandem van een ervaringsdeskundige in armoede en/of sociale uitsluiting en een maatschappelijk werker gaat kwetsbare gezinnen opzoeken waar ze het gemakkelijkst te vinden zijn: aan de schoolpoort. Binnen de school werken ze ook aan het sensibiliseren van alle medewerkers van de school en schoolpartners inzake armoede en omgaan met armoede. Doel is om de “missing link” tussen mensen in armoede (MIA) en de school te overbruggen.

De schoolpoort is een “vindplaats” en tegelijk een poort naar de toekomst: we bereiken er gezinnen met jonge kinderen en willen er voor zorgen dat, door de ouders te ondersteunen, de kinderen meer kansen hebben om via de school uit de armoede te raken.

De ondersteuning bestaat uit toeleiding tot gepaste hulp-en dienstverlening (vaak onvoldoende bekend), meegaan naar deze diensten waar blijkt dat de drempels te hoog zijn, vorming over armoede en sociale uitsluiting geven aan deze diensten, netwerken weven rond deze gezinnen.We hebben ook onze inbreng in de lerarenopleiding van de Brusselse Hogescholen, en hun studenten kunnen na screening bij ons stage lopen.

Ambulante woonbegeleiding voor thuislozen

Vrienden van het Huizeke heeft ook een jarenlange traditie in het begeleiden van dak-en thuislozen, waarbij we deze mensen een tijdelijk onderdak aanboden voor de duur van de psychosociale begeleiding.

Aanvankelijk gebeurde deze tijdelijke huisvesting enkel in de eigen gebouwen De Sleutel en Den 12, op dit ogenblik wonen zij ook in studio’s en appartementen verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in beheer van het Sociaal Verhuurkantoor Baita.

We hebben ook geen open aanbod meer, de instroom voor de psychosociale begeleiding gebeurt op twee manieren:

  1. Enerzijds zijn er de aanmeldingen via Belta van dakloze TBC-patiënten die niet meer besmettelijk zijn, maar wel nog een uiterst zware en langdurige ambulante behandeling moeten volgen. Binnen een samenwerking met Damiaanactie huisvesten wij deze patiënten voor de duur van hun behandeling en voorzien wij in budgetbegeleiding, psychosociale begeleiding en het zoeken naar een betaalbare woning voor na hun verblijf bij ons.

  2. Anderzijds krijgen we ook via het buurthuis heel wat vragen van bezoekers, die misschien wel een dak boven hun hoofd hebben, maar worstelen met het kunnen behouden van deze woonst. Administratieve hulp, budgetbegeleiding, gepaste doorverwijzing en andere vormen van ondersteuning kunnen dan helpen om niet (opnieuw) op straat terecht te komen. Hier vinden we ook ex-bewoners, die nog steeds beroep op ons kunnen en willen doen.