Privacy Policy

Als Vrienden van het Huizeke verwerken wij in het kader van onze activiteiten persoonsgegevens van onze bezoekers, sympathisanten, vrijwilligers en werknemers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres of gegevens over de samenstelling van een gezin.

In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij:

Kristien Raemdonck, coördinatrice

Vossenplein 23, 1000 Brussel

kris@vrienden-huizeke.be

02/511.15.77

Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden

Wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat

- We onze tweemaandelijkse tijdschriften kunnen opsturen;

- Jij als vrijwilliger in orde bent met de verzekering en wetgeving;

- Je kan deelnemen aan onze activiteiten;

- We de nodige subsidies kunnen aanvragen;

Om die redenen zullen we in het bijzonder de volgende gegevens over jou bijhouden

- Persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres en email; als je ons tijdschrift wenst te ontvangen.

- Naam, voornaam, adres, telefoon/Gsm-nummer en email; als je vrijwilliger bent bij onze vereniging.

- Naam, voornaam en telefoon/Gsm-nummer; als je ingeschreven bent voor een activiteit/uitstap met onze vereniging.

Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben en niet voor andere redenen. De gegevens worden bewaard op de computer, die beveiligd is met een paswoord, enkel gekend door de professionele hulpverleners van Vrienden van het Huizeke, of bij uitzondering op papieren documenten die bewaard worden in een afgesloten kast, in afgesloten burelen waar enkel de professionele medewerkers van Vrienden van het Huizeke een sleutel van hebben.

Verstrekking van jouw gegevens aan anderen

Als het noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden kunnen wij jouw persoonsgegevens ook doorgeven aan een derde partij.

Zo maken wij bij Vrienden van het Huizeke op dit moment gebruik van een derde partij voor

• het verzorgen van onze website; via Webflow

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

• het verspreiden van onze tweemaandelijkse tijdschriften; door Bpost

We hebben uiteraard de nodige afspraken gemaakt met deze partijen (verwerkers van jouw gegevens) over de beveiliging van je persoonsgegevens. Die afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamde verwerkingsovereenkomst die nauwkeurig bepaalt wat de andere partij wel en niet met jouw gegevens mag doen.

Los van deze partijen zullen wij jouw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij geven je gegevens ook nooit door aan derden die gelegen zijn buiten de Europese Unie.

Indien je ons hiervoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven kunnen wij uitzonderlijk jouw persoonsgegevens ook delen met derden. Je kan die toestemming om je gegevens te delen met derden altijd intrekken.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt

- Persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres en email; Zo lang je ons tijdschrift wenst te ontvangen.

- Naam, voornaam, adres, telefoon/Gsm-nummer en email; Zo lang je vrijwilliger bent bij onze vereniging en 5 jaar daarna.

- Naam, voornaam en telefoon/Gsm-nummer; Als je ingeschreven bent voor een activiteit/uitstap en 2 jaar daarna.

Je rechten – wat kan je aan ons vragen?

Je hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens over te dragen aan jezelf of aan een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij.

Klachten

Heb je en klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl).

Wijziging van deze verklaring

Vrienden van het Huizeke kan deze verklaring steeds wijzigen. Als we deze verklaring wijzigen, kondigen we dit aan op onze website. (www.vriendenvanhethuizeke.be)